ข้อมูลกำลังคน

ข้อมูลกำลังคน

จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด 97 คน แบ่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 70 คน ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 10 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 17 คน

1.จำนวนพยาบาลวิชาชีพจำแนกตามระดับความเชี่ยวชาญ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563) (N = 73 )

ระดับความเชี่ยวชาญ จำนวน ร้อยละ
ระดับ Novice (ประสบการณ์ 0-2 ปี) 5 6.85
ระดับ Beginner (ประสบการณ์ 3-5 ปี) 18 24.66
ระดับ Competent (ประสบการณ์ 6-8 ปี) 9 12.33
ระดับ Proficient (ประสบการณ์ 9-10 ปี) 6 8.22
ระดับ Expert 1 (ประสบการณ์ 11-20ปี) 5 6.85
ระดับ Expert 2 (ประสบการณ์ 21-30ปี) 18 24.66
ระดับ Expert 3 (ประสบการณ์ 30 ปีขึ้นไป) 12 16.44

2.จำนวนพยาบาลวิชาชีพจำแนกตามความเชี่ยวชาญ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรอบรมระยะสั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564)

หลักสูตร จำนวน
ชาย หญิง
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
• APN 1
• สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 9 12.33 50 68.49
• สาชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 0 0 14 19.17
• สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 0 0 1 1.37
หลักสูตรอบรมระยะสั้น
• หลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง 0 0 1 1.37
• หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 1 1.37 3 4.11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 2 2.74 18 24.66
• การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง 3 37.5 44 70.97

3.จำนวนกำลังคนด้านการพยาบาลเทียบกับภาระงาน: สาขาที่มีพยาบาลเชี่ยวชาญ: (ข้อมูล1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563)

หอผู้ป่วย / หน่วยบริการทางการพยาบาล สัดส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วย Productivity
หอผู้ป่วย Down Syndrome 1 : 6
หอผู้ป่วย DD 1 : 5
หอผู้ป่วย ID 1 : 6.25
หอผู้ป่วย ASD 1 1 : 5.85
หอผู้ป่วย ASD 2 1 : 5
หอผู้ป่วย ASD 3 1 : 3.57
งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 : 6.67
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบางพูน 1 : 6.25
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการคลองกุ่ม 1 : 5
Message us