โปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล

ปัญหาแลพเหตุผล

        เมื่อผู้ป่ วยต้องหยุดอยู่ที่บ้านต้องจ ากัดพ้ืนที่ ลดการออกจากบ้านและการ เดินทางไปที่ชุมชมชน เพื่อป้องกันการรับเชื้อทำให้เด็กต้องขาดเรียนขาดฝึกต่อเนื่องเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพ CQI  เวลานาน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก อาจถดถอยหรือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

    ทางหอผู้ป่วย DD เห็นความสำคัญของปัญหา  จึงได้จัดทำแนวทางการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Line และจัดทำกระเป๋าการบ้านให้กับเด็กเป็นรายบุคคลตามแผนการสอน

Message us