โปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา

ชื่อภาษาไทย โปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(2562)

ชื่อภาษาอังกฤษ NURSING PROGRAM FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN RAJANUKUL DEVELOPMENTAL CENTER (2562)

ชื่อหน่วยงาน / ทีม ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)

ปีที่ดำเนินการ 2562

คำสำคัญ :

        โปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล หมายถึง โปรแกรมการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่พยาบาลใช้ในการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูลโดยนำโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)(2555)มาปรับปรุงแก้ไขตามแนวคิดการดูแลแบบองค์รวมของ Landrum,P.,Beck,K.,Rawlins., Williams,R. (1993)ที่ครอบคลุมการดูแลใน 4 มิติ คือกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ

เป้าหมาย :

     1 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล

     2 เพื่อให้เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

Message us