กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง

คำสำคัญ       ความเชื่อมั่นในตนเอง  กลุ่มสัมพันธ์  บุคคลบกพร่องทางสติปัญญาวัยทำงาน

เป้าหมาย     เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาวัยทำงานหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ปัญหาและสาเหตุ   

             ผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาวัยทำงานของโครงการจ้างงานฯ  ได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนทำงานตามหน่วยงานต่างๆในสถาบันราชานุกูล เพื่อฝึกทักษะการทำงาน การปรับตัวทางสังคม  และฝึกความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย จากการสังเกต  และการประเมินโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่า ร้อยละ 100 ยังขาดความมั่นใจในตนเอง โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นใจในตนเองเท่ากับ  15.77 คะแนน  ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก( ร้อยละ 1 – 39 ) งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญของการมีความมั่นในตนเอง  และเพื่อเสริมสร้างทักษะนี้  จึงได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสมือนเพิ่มประสบการณ์จากการทำกลุ่ม  มีการฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง  ฝึกการคิด โดยผู้นำกลุ่มวางแผน จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นท้าทาย ให้กำลังใจ เพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าและยอมรับตัวเองมากขึ้น  เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการควบคุมความรู้สึกต่างๆของตนเอง แสดงพฤติกรรมที่ตรงกับความรู้สึก ส่งผลถึงการมีความมั่นใจในตนเอง  และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนบุคคลทั่วไป

 

Message us