ล้างมือกันไว้ ห่างไกลเชื้อโรค

  1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ล้างมือกันไว้ ห่างไกลเชื้อโรค
  2. คำสำคัญ : ล้างมือ เชื้อโรค
  3. สรุปผลงานโดยย่อ : โครงการล้างมือกันไว้ ห่างไกลเชื้อโรค เป็นโครงการฝึกการล้างมือเด็กที่มารับบริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ โดยใช้รูปภาพประกอบการล้างมือ เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถล้างมือได้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน
  4. ชื่อหน่วยงาน/ทีม : คลินิกส่งเสริมพัฒนการ
  5. สมาชิกทีม :

          1) นางสาวนิลชร  เย็นยาซัน

          2) นางสาวอนัญญา  อนุพรวัฒนากิจ

          3) นางทิพย์เมธี  เมฆพันธุนารถ

  1. เป้าหมาย : 1) เพื่อให้เด็กสามารถล้างมือได้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน

                    2) เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีและถูกต้องแก่เด็ก

  1. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

การล้างมือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของสุขอนามัยที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากมือเป็นอวัยวะสำคัญในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ การรับประทานอาหารและกิจกรรมต่างๆ การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ดังนั้นควรสร้างนิสัยการล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง และเมื่อมือเปื้อนสกปรก  เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 เกิดขึ้นทั่วโลก พบได้ทุกกลุ่มอายุ แพร่ทางละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอ หรือมีอาการอื่นเช่นไข้หรืออ่อนเพลีย การรักษาสุขอนามัยของมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

เด็กไม่สามารถล้างมือ 7 ขั้นตอนได้ มีสาเหตุเกิดจาก เด็กมีความเข้าใจในการล้างมือน้อย มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง บางครั้งผู้ปกครองละเลยการสอนและฝึกทักษะการล้างมือให้กับเด็ก ตามสถานที่สาธารณะไม่มีอ่างล้างมือสำหรับเด็ก และจัดไว้เป็นสัดส่วน บริเวณล้างมืออยู่ไกล จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส ตามที่สาธารณะต่างๆ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และจุดล้างมือมากขึ้น เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ลดการแพร่ระบาดของโรค คลินิกส่งเสริมพัฒนาการจึงได้จัดทำสื่อรูปภาพประกอบการสอนการล้างมือให้เด็กสามารถล้างมือได้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน

 

Message us