โครงการ AA1

โครงการ AA1โครงการ AA1โครงการ AA1โครงการ AA1

กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนามในรูปแบบ self-orientation เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม
      กรมสุขภาพจิต ผลิตวิดีโอแนะนำการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถสแกน QR code ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม และรับชมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการลดขั้นตอนการเข้าพักในโรงพยาบาลสนามและเสริมสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสังคม ตลอดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
     วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ผลิตและกระจาย“วิดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม” ไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถสแกน QR code และรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีด้วยตนเองก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม (self-orientation) โดยมีความยาวประมาณ 10 นาที ซึ่งวิดีโอนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยทุกคนก่อนเข้าโรงพยาบาลสนามได้ครบถ้วน ลดการสัมผัส และใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า
     โดยใน “วิดีโอแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลสนาม” ชุดนี้ จะประกอบไปด้วยข้อแนะนำด้านสุขภาพกาย 8 ข้อ      และข้อแนะนำด้านสุขภาพจิตและสังคม 10 ข้อ ซึ่งข้อแนะนำด้านสุขภาพกาย เช่น อะไรคือโควิด-19? เมื่อไรจะไปโรงพยาบาลสนาม? ท่านจะต้องทำอะไรบ้างที่โรงพยาบาลสนามในแต่ละวัน? อาการที่ควรสังเกตต่าง ๆ ระหว่างการอยู่ในโรงพยาบาล ลักษณะของอาการที่รุนแรงที่ต้องรายงานทันที การบริการอาหารและน้ำดื่มในแต่ละวัน สุขอนามัยทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติตัวภายหลังออกจากโรงพยาบาลสนามเพื่อกลับบ้าน
Message us