เป้าหมาย

1.ผู้ป่วยมีพัฒนาการ/ทักษะการดำรงชีวิต/อาการดีขึ้น/กลับบ้านไปสถานศึกษา/คงอยู่ในสถานศึกษา/ทำงานตามม.33,35/มีคุณภาพชีวิตดี

2.ผู้ดูแลมีสุขภาพจิตดี/มีความรู้และทักษะ

3.เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือมีพัฒนาการสมวัย/IQ เพิ่ม

4.ได้รับการยอมรับในการเป็นแหล่งเรียนรู้/ฝึกอบรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก 5.บุคลากรพยาบาลมีความสุข

Message us