นโยบาย

 นโยบาย “Q-S-P-I-N

Q: Quality เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และการพยาบาลเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชนให้สอดคล้องกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ(PCT) และทีมคร่อมสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วย


S:Safety เน้นการค้นหา ป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการพยาบาลภายใต้แนวคิด 2P Safety


P: Productivity เน้นการพัฒนาสมรรถนะและบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล


I: Innovation เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการพยาบาล ผ่านกระบวนการวิจัย KM CQI


N: Network เน้นการสร้างเครือข่ายทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครอบคลุมทั้งด้านบริการและวิชาการ ทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข


Message us