บทบาทหน้าที่


บทบาทและหน้าที่

 1. กำกับดูแล นิเทศงานด้านบริหาร บริการและวิชาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ

 1. กำกับดูแล นิเทศงานด้านบริหาร บริการและวิชาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ

 

 

 1. กำกับดูแล นิเทศงานด้านบริหาร บริการและวิชาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในระดับตติยภูมิขั้นสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลบนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ

 2.พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพียงพอต่อการปฏิบัติการพยาบาล

 3.บริหารจัดการระบบบริการพยาบาล เพื่อให้เป็นศูนย์วิชาการและการวิจัยด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 4.ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถาบันราชานุกูลMessage us